Powerhouse

Плаќање при подигнување на нарачката

Бесплатна достава над 2000 ден

100% Оригинални Производи

Бесплатна достава над 2000 ден!

Политика за приватност

Добредоідовте на powerhouse.mk, онлан продавница за суплементи за исхрана. Оваа политика за приватност обаснува какви информации ги собираме од вас, како ги користиме и зашитуваме. Вашата приватност е од наголемо значенье за нас и ги применуваме наздобрите стандарди за заштита на вашите податоци.

1. Генерални информации

Следниве информации ќе ви обезбедат лесен за навигација преглед на тоа што ќе се случи со вашите лични податоци кога ќе ја посетите нашата веб-локација. Терминот „лични податоци“ ги опфаќа сите податоци што може да се користат за лично да ве идентификуваат. За детални информации за предметот на заштита на податоците, ве молиме консултирајте се со нашата Декларација за заштита на податоците, која ја вклучивме под оваа копија.

Снимање податоци на нашата веб-страница

Која е одговорната страна за снимање на податоците на оваа веб-локација (т.е. „контролорот“)?

Податоците на оваа веб-локација ги обработува операторот на веб-страницата, чии информации за контакт се достапни во делот „Информации што се бараат со закон“ на оваа веб-локација.

Како ги снимаме вашите податоци?

Ние ги собираме вашите податоци како резултат на вашето споделување на вашите податоци со нас. Ова може, на пример, да биде информација што ја внесувате во нашата контакт форма.

Нашите ИТ системи автоматски снимаат други податоци кога ќе ја посетите нашата веб-локација. Овие податоци опфаќаат првенствено технички информации (на пример, веб-прелистувач, оперативен систем или време на пристап до страницата). Овие информации се снимаат автоматски кога ќе пристапите на нашата веб-страница.

За кои цели ги користиме вашите податоци?

Дел од информациите се генерираат за да се гарантира обезбедувањето на веб-страницата без грешки. Други податоци може да се користат за анализа на вашите кориснички обрасци.

Кои права ги имате што се однесува до вашите информации?

Имате право да добивате информации за изворот, примателите и целите на вашите архивирани лични податоци во секое време без да мора да плаќате такса за таквите обелоденувања. Исто така, имате право да барате вашите податоци да се поправат, блокираат или искоренат. Ве молиме, не двоумете се да не контактирате во секое време на адресата откриена во делот „Информации потребни со закон“ на оваа веб-локација доколку имате прашања во врска со ова или кои било други прашања поврзани со заштитата на податоците. Исто така, имате право да пријавите жалба до надлежната агенција за надзор.

Покрај тоа, под одредени околности, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци. За детали, ве молиме консултирајте се со Декларацијата за заштита на податоците во делот „Право на ограничување на обработката на податоците“.

Алатки и алатки за анализа обезбедени од трети страни

Постои можност вашите шеми на прелистување да бидат статистички анализирани кога ќе ја посетите нашата веб-локација. Ваквите анализи се вршат првенствено со колачиња и со она што ние ги нарекуваме програми за анализа. Како по правило, анализите на вашите обрасци на прелистување се вршат анонимно; т.е. шемите на прелистување не може да се проследат до вас. Имате можност да се спротивставите на таквите анализи или можете да го спречите нивното извршување со некористење одредени алатки. За детални информации за ова, ве молиме консултирајте се со нашата Декларација за заштита на податоци подолу.

Имате можност да се спротивставите на таквите анализи. Ќе ве информираме за опциите за приговор во оваа Декларација за заштита на податоци.

2. Општи информации и задолжителни информации

Заштита на податоци

Операторите на оваа веб-локација и нејзините страници многу сериозно ја сфаќаат заштитата на вашите лични податоци. Оттука, ние постапуваме со вашите лични податоци како доверливи информации и во согласност со законските прописи за заштита на податоците и оваа Декларација за заштита на податоците.

Секогаш кога ја користите оваа веб-локација, ќе се собираат различни лични информации. Личните податоци опфаќаат податоци што може да се користат за лично да ве идентификуваат. Оваа Декларација за заштита на податоците објаснува кои податоци ги собираме, како и целите за кои ги користиме овие податоци. Исто така, објаснува како и за која цел се собираат информациите.

Со ова ве советуваме дека преносот на податоци преку Интернет (т.е. преку комуникација преку е-пошта) може да биде подложен на безбедносни празнини. Не е можно целосно да се заштитат податоците од пристап на трета страна.

Информации за одговорната страна (наведена како „контролор“ во GDPR)

Контролорот за обработка на податоци на оваа веб-локација е:

Powerhouse

Е-пошта: powerhouseshopmk@gmail.com

Контролорот е физичко или правно лице кое самостојно или заеднички со други донесува одлуки за целите и ресурсите за обработка на лични податоци (на пр. имиња, адреси на е-пошта итн.).

Поништување на вашата согласност за обработка на податоци

Широк опсег на трансакции со обработка на податоци се можни само под ваша изречна согласност. Исто така, во секое време можете да ја отповикате секоја согласност што веќе сте ни ја дале. За да го направите тоа, се што треба да направите е да ни испратите неформално известување преку е-пошта. Ова нема да биде во спротивност со законитоста на секое собирање податоци што се случило пред вашето отповикување.

Право на приговор за собирање податоци во посебни случаи; право на приговор на директно рекламирање (чл. 21 GDPR)

Во случај кога податоците се обработуваат врз основа на чл. 6 сек. 1 литар. e или f GDPR, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци врз основа на основи кои произлегуваат од вашата единствена ситуација. Ова исто така важи и за секое профилирање врз основа на овие одредби. За да ја одредите правната основа на која се заснова секоја обработка на податоци, ве молиме консултирајте се со оваа Декларација за заштита на податоците. Ако пријавите приговор, ние повеќе нема да ги обработуваме вашите засегнати лични податоци, освен ако не сме во позиција да приложиме привлечна заштита достојна основа за обработката на вашите податоци, што ги надминува вашите интереси, права и слободи или ако целта на обработката е барањето, остварувањето или одбраната на правните права (приговор согласно чл. 21 дел. 1 GDPR).

Ако вашите лични податоци се обработуваат со цел да се вклучите во директно рекламирање, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на вашите засегнати лични податоци за целите на таквото рекламирање. Ова исто така важи и за профилирањето до степен до кој тоа е поврзано со такво директно рекламирање. Доколку се спротивставите, вашите лични податоци последователно повеќе нема да се користат за цели за директно рекламирање (приговор согласно член 21, дел. 2 GDPR).

Право на пријавување приговор до надлежната агенција за надзор

Во случај на прекршување на GDPR, субјектите на податоци имаат право да пријават жалба до надзорна агенција, особено во земјата-членка каде што обично го задржуваат своето живеалиште, работното место или местото каде што се случила наводното прекршување. Правото на евидентирање на жалба е на сила без оглед на која било друга управна или судска постапка достапна како правни средства.

Право на преносливост на податоци

Имате право да барате да ги предадеме сите податоци што автоматски ги обработуваме врз основа на ваша согласност или со цел да се исполни договорот да ви бидат предадени на вас или на трета страна во вообичаено користен, машински читлив формат. Доколку барате директно пренесување на податоците на друг контролер, тоа ќе се направи само доколку е технички изводливо.

SSL и/или TLS шифрирање

Од безбедносни причини и за заштита на преносот на доверлива содржина, како што се нарачки за купување или барања што ни ги поднесувате како оператор на веб-локацијата, оваа веб-локација користи или SSL или TLS програма за шифрирање. Може да препознаете шифрирана врска со проверка дали линијата за адреса на прелистувачот се префрла од „http://“ на „https://“, а исто така и со појавата на иконата за заклучување во линијата на прелистувачот.

Ако шифрирањето SSL или TLS е активирано, податоците што ни ги пренесувате не можат да бидат прочитани од трети страни.

Информации за, блокирање, исправка и искоренување на податоците

Во рамките на важечките законски одредби, имате право во секое време да барате информации за вашите архивирани лични податоци, нивниот извор и примачи, како и целта на обработката на вашите податоци. Можеби имате право да ги поправате, блокирате или искорените вашите податоци. Ако имате прашања во врска со оваа тема или какви било други прашања во врска со личните податоци, ве молиме не двоумете се да не контактирате во секое време на адресата дадена во делот „Информации кои се бараат со закон“.

Право да се бараат ограничувања за обработка

Имате право да барате наметнување ограничувања што се однесува до обработката на вашите лични податоци. За да го направите тоа, можете да не контактирате во секое време на адресата дадена во делот „Информации кои се бараат со закон“. Правото да се бара ограничување на обработката се применува во следниве случаи:

Во случај да ја оспорите точноста на вашите податоци архивирани од нас, обично ќе ни треба малку време да го потврдиме ова тврдење. За време додека трае оваа истрага, имате право да барате да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци.

Доколку обработката на вашите лични податоци била/се спроведува на незаконски начин, имате опција да барате ограничување на обработката на вашите податоци наместо да барате искоренување на овие податоци.

Доколку повеќе не ни требаат вашите лични податоци и ви се потребни за да ги искористите, браните или барате правните права, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци наместо нивно искоренување.

Доколку сте поднеле приговор согласно чл. 21 одд. 1 GDPR, вашите права и нашите права ќе треба да се одмерат едни со други. Сè додека не е утврдено чии интереси преовладуваат, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци.

Доколку сте ја ограничиле обработката на вашите лични податоци, овие податоци – со исклучок на нивното архивирање – може да се обработуваат само под услов ваша согласност или за барање, остварување или одбрана на правни права или за заштита на правата на други физички или правни лица или од важни причини од јавен интерес наведени од Европската унија или земја членка на ЕУ.

Одбивање на несакани е-пошта

Со ова се спротивставуваме на употребата на информации за контакт објавени во врска со задолжителните информации што треба да се обезбедат во делот „Информации што се бараат со закон“ за да ни испрати промотивен и информативен материјал што не сме го барале изрично. Операторите на оваа веб-локација и нејзините страници го задржуваат експресното право да преземат правни мерки во случај на несакано испраќање на промотивни информации, на пример преку СПАМ пораки.

3. Снимање на податоци на нашата веб-страница

Колачиња (Cookies)

Во некои случаи, нашата веб-локација и нејзините страници користат т.н. колачиња. Колачињата не предизвикуваат никаква штета на вашиот компјутер и не содржат вируси. Целта на колачињата е да ја направат нашата веб-страница попријатна за корисниците, ефективна и побезбедна. Колачињата се мали текстуални датотеки што се поставени на вашиот компјутер и складирани од вашиот прелистувач.

Повеќето од колачињата што ги користиме се таканаречени „сесиски колачиња“. Тие автоматски се бришат откако ќе ја напуштите нашата страница. Другите колачиња ќе останат архивирани на вашиот уред додека не ги избришете. Овие колачиња ни овозможуваат да го препознаеме вашиот прелистувач следниот пат кога ќе ја посетите нашата веб-страница.

Можете да ги приспособите поставките на вашиот прелистувач за да бидете сигурни дека сте известувани секогаш кога се поставуваат колачиња и да ви овозможат да прифаќате колачиња само во одредени случаи или да го исклучите прифаќањето колачиња за одредени ситуации или воопшто и да го активирате автоматското бришење на колачиња кога ќе го затворите вашиот прелистувач. Ако ги деактивирате колачињата, функциите на оваа веб-локација може да бидат ограничени.

Колачињата кои се потребни за извршување на трансакцијата со електронски комуникации или за обезбедување на одредени функции што сакате да ги користите (на пр. функцијата количка), се чуваат врз основа на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес да складира колачиња за да обезбеди технички без технички грешки и оптимизирано обезбедување на услугите на операторот. Доколку треба да се складираат други колачиња (на пр. колачиња за анализа на вашите обрасци на прелистување), тие се адресирани посебно во оваа Декларација за заштита на податоците.

Датотеки за дневници на серверот

Давателот на оваа веб-локација и нејзините страници автоматски собира и складира информации во таканаречените датотеки за евиденција на серверот, кои вашиот прелистувач ни ги доставува автоматски. Информациите се состојат од:

Видот и верзијата на користениот прелистувач

Користениот оперативен систем

УРЛ на упатување

Името на домаќинот на компјутерот што пристапува

Времето на пребарување на серверот

IP адресата

Овие податоци не се споени со други извори на податоци.

Овие податоци се евидентираат врз основа на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес за прикажување без технички грешки и оптимизација на веб-страницата на операторот. За да се постигне ова, датотеките за дневници на серверот мора да се снимаат.

Формулар за контакт

Доколку ни поднесете прашања преку нашата контакт форма, информациите дадени во формуларот за контакт, како и сите информации за контакт наведени во него ќе бидат зачувани од нас за да се справиме со вашето барање и во случај да имаме дополнителни прашања. Ние нема да ги споделиме овие информации без ваша согласност.

Оттука, обработката на податоците внесени во формуларот за контакт се случува исклучиво врз основа на ваша согласност (чл. 6 Оддел. 1 лит. a GDPR). Имате право во секое време да ја отповикате секоја согласност што веќе сте ни ја дале. За да го направите тоа, се што треба да направите е да ни испратите неформално известување преку е-пошта. Ова нема да биде во спротивност со законитоста на секое собирање податоци што се случило пред вашето отповикување.

Информациите што сте ги внеле во формуларот за контакт ќе останат со нас додека не побарате да ги искорениме податоците, да ја отповикаме вашата согласност за архивирање на податоците или ако целта за која се архивираат информациите повеќе не постои (на пр. откако ќе заклучиме нашиот одговор на вашето барање). Ова нема да биде во спротивност со какви било задолжителни законски одредби – особено периоди на задржување.

Побарајте по е-пошта, телефон или факс

Доколку не контактирате преку е-пошта, телефон или факс, вашето барање, вклучувајќи ги и сите добиени лични податоци (име, барање) ќе бидат складирани и обработени од нас за да го обработиме вашето барање. Ние не ги пренесуваме овие податоци без ваша согласност.

Обработката на овие податоци се заснова на чл. 6 ст. 1 литар. б GDPR, ако вашето барање е поврзано со извршување на договор или ако е неопходно да се спроведат преддоговорни мерки. Во сите други случаи, обработката се заснова на вашата согласност (член 6 (1) од GDPR) и/или на нашите легитимни интереси (член 6 (1) (ѓ) GDPR), бидејќи имаме легитимен интерес во ефективната обработка на барања упатени до нас.

Податоците што ни ги испративте преку барања за контакт остануваат со нас додека не побарате да ги избришеме, отповикаме вашата согласност за складирање или целта за складирање податоци пропаѓа (на пр. по завршувањето на вашето барање). Задолжителните законски одредби – особено законските периоди на задржување – остануваат непроменети.

Регистрација на оваа веб-страница

Имате опција да се регистрирате на нашата веб-локација за да можете да користите дополнителни функции на веб-страницата. Податоците што ги внесувате ќе ги користиме само за да ја искористиме соодветната понуда или услуга за која сте регистрирани. Потребните информации што ги бараме за време на регистрацијата мора да бидат целосно внесени. Во спротивно ќе ја одбиеме регистрацијата.

За да ве известиме за какви било важни промени во опсегот на нашето портфолио или во случај на технички измени, ќе ја користиме адресата на е-пошта дадена за време на процесот на регистрација.

Податоците внесени за време на процесот на регистрација ќе ги обработиме врз основа на ваша согласност (чл. 6 Оддел. 1 лит. a GDPR). Имате право во секое време да ја отповикате секоја согласност што веќе сте ни ја дале. За да го направите тоа, се што треба да направите е да ни испратите неформално известување преку е-пошта. Ова нема да биде во спротивност со законитоста на секое собирање податоци што се случило пред вашето отповикување.

Податоците снимени за време на процесот на регистрација ќе се чуваат од нас се додека сте регистрирани на нашата веб-страница. Последователно, таквите податоци ќе бидат избришани. Ова не е во спротивност со задолжителните законски обврски за задржување.

Регистрација со Facebook Connect

Наместо директно да се регистрирате на нашата веб-локација, вие исто така имате можност да се регистрирате преку Facebook Connect. Давател на оваа услуга е Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Даблин 2, Ирска.

Доколку одлучите да се регистрирате преку Facebook Connect и кликнете на копчето „Login with Facebook“ / „Connect with Facebook“, автоматски ќе бидете поврзани на платформата на Facebook. Таму, можете да се најавите користејќи го вашето корисничко име и лозинка. Како резултат на тоа, вашиот профил на Facebook ќе биде поврзан со нашата веб-локација или нашите услуги. Оваа врска ни дава пристап до податоците што сте ги архивирале со Facebook. Овие податоци првенствено го сочинуваат следново:

Името на Фејсбук

Фотографија на профилот на Фејсбук и насловна фотографија

Насловна фотографија на Фејсбук

Е-пошта архивирана со Фејсбук

Фејсбук идентификација

Списоци на пријатели на Фејсбук

Допаѓања на Фејсбук (информации за „лајкови“)

Дата на раѓање

Пол

Земја

Јазик

Овие информации ќе се користат за поставување, обезбедување и прилагодување на вашата сметка.

Регистрацијата преку Facebook Connect и поврзаните трансакции за обработка на податоци се спроведуваат врз основа на ваша согласност (чл. 6 Оддел. 1 лит. a GDPR). Можете да ја отповикате оваа согласност во секое време, што ќе влијае на сите идни трансакции потоа.

За повеќе информации, ве молиме погледнете ги Условите за користење на Facebook и Политиките за приватност на податоците на Facebook. Користете ги овие врски за да пристапите до овие информации: https://www.facebook.com/about/privacy/ и https://www.facebook.com/legal/terms/.

Функцијата за коментари на оваа веб-локација

Кога ја користите функцијата за коментари на оваа веб-локација, информациите за времето на генерирање на коментарот и, доколку не објавувате анонимно, корисничкото име што сте го избрале ќе бидат архивирани покрај вашите коментари.

Складирање на IP адресата

Нашата функција за коментари ги зачувува IP адресите на сите корисници кои внесуваат коментари. Со оглед на тоа што не ги разгледуваме коментарите пред да ги објавиме, овие информации ни се потребни за да преземеме мерки против авторот во случај на прекршување на правата, како што се клевета или пропаганда.

Се претплатите на коментари

Како корисник на оваа веб-локација, имате можност да се претплатите на коментари откако ќе се регистрирате. Ќе добиете е-пошта за потврда, чија цел е да се потврди дали сте вистинскиот имател на дадената адреса за е-пошта. Оваа функција можете да ја деактивирате во секое време со следење на соодветната врска во информативната е-пошта. Податоците внесени во врска со претплатите на коментарите ќе бидат избришани во овој случај. Меѓутоа, ако сте ни ги соопштиле овие информации за други цели и од друга локација (на пр. кога се претплатите на билтенот), податоците ќе останат во наша сопственост.

Период на складирање за коментари

Коментарите и сите поврзани информации (на пр. IP-адресата) ќе бидат зачувани од нас и ќе останат на нашата веб-страница додека содржината на која се однесува коментарот не биде целосно избришана или ако коментарите морале да се избришат од правни причини (на пр. навредливи коментари) .

Правна основа

Коментарите се чуваат врз основа на ваша согласност (чл. 6 Оддел. 1 лит. а GDPR). Имате право во секое време да ја отповикате секоја согласност што веќе сте ни ја дале. За да го направите тоа, се што треба да направите е да ни испратите неформално известување преку е-пошта. Ова нема да биде во спротивност со законитоста на секое собирање податоци што се случило пред вашето отповикување.

4. Социјални медиуми

Приклучоци на Фејсбук (копче за допаѓање и споделување)

Имаме интегрирано приклучоци на социјалната мрежа Facebook, обезбедени од Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, на нашата веб-страница. Ќе можете да ги препознавате приклучоците на Facebook по логото на Facebook или копчето „Ми се допаѓа“ на нашата веб-локација. Преглед на приклучоците на Facebook е достапен на следниот линк: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Секогаш кога ќе ја посетите нашата веб-локација и нејзините страници, приклучокот ќе воспостави директна врска помеѓу вашиот прелистувач и серверот на Facebook. Како резултат на тоа, Facebook ќе ги добие информациите дека сте ја посетиле нашата веб-локација со вашиот додаток. Меѓутоа, ако кликнете на копчето „Ми се допаѓа“ на Facebook додека сте најавени на вашата сметка на Facebook, можете да ја поврзете содржината на нашата веб-локација и нејзините страници со вашиот профил на Facebook. Како резултат на тоа, Facebook ќе може да ја распредели посетата на нашата веб-локација и нејзините страници на вашата корисничка сметка на Facebook. Мора да истакнеме дека ние како давател на веб-страницата немаме никакво познавање за пренесените податоци и нивното користење од страна на Facebook. За подетални информации, ве молиме консултирајте се со Декларацијата за приватност на податоците на Facebook на: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не сакате Facebook да може да ја распредели вашата посета на нашата веб-локација и нејзините страници на вашата корисничка сметка на Facebook, ве молиме одјавете се од вашата сметка на Facebook додека сте на нашата веб-локација.

Употребата на приклучокот за Фејсбук се заснова на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес да биде што е можно повидлив на социјалните медиуми.

Твитер приклучок

Имаме интегрирани функции на платформата за социјални медиуми Твитер во нашата веб-страница. Овие функции се обезбедени од Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Додека користите Twitter и функцијата „Re-Tweet“, веб-локациите што ги посетувате се поврзани со вашата сметка на Twitter и се откриваат на други корисници. За време на овој процес, податоците се пренесуваат и на Twitter. Мора да истакнеме дека ние, давателите на веб-локацијата и нејзините страници не знаеме ништо за содржината на пренесените податоци и користењето на овие информации од страна на Twitter. За повеќе детали, ве молиме консултирајте се со Декларацијата за приватност на податоците на Twitter на: https://twitter.com/en/privacy.

Употребата на приклучоците на Твитер се заснова на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес да биде што е можно повидлив на социјалните медиуми.

Имате опција да ги ресетирате поставките за заштита на податоците на Twitter под поставките на сметката на https://twitter.com/account/settings.

Инстаграм приклучок

Имаме интегрирано функции на платформата за јавни медиуми Инстаграм во нашата веб-страница. Овие функции ги нуди Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ако сте најавени на вашата сметка на Инстаграм, можете да кликнете на копчето Инстаграм за да ги поврзете содржините од нашата веб-локација со вашиот профил на Инстаграм. Ова му овозможува на Instagram да ја распредели вашата посета на нашата веб-страница на вашата корисничка сметка. Мораме да истакнеме дека ние како давател на веб-страницата и нејзините страници немаме никакво познавање за содржината на податоците пренесени и нивната употреба од страна на Instagram.

Употребата на приклучокот за Instagram се заснова на уметност. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес да биде што е можно повидлив на социјалните медиуми.

За повеќе информации на оваа тема, ве молиме консултирајте се со Декларацијата за приватност на податоците на Instagram на: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Приклучок за Pinterest

Ние користиме социјални приклучоци на социјалната мрежа Pinterest на нашата веб-страница. Со мрежата управува Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Ако пристапите до страница или страница што содржи таков додаток, вашиот прелистувач ќе воспостави директна врска со серверите на Pinterest. За време на овој процес, приклучокот ги пренесува податоците од дневникот на серверите на Pinterest во Соединетите држави. Податоците од дневникот можеби ја вклучуваат вашата IP адреса, адресата на веб-локациите што сте ги посетиле, кои исто така содржат функции на Pinterest. Информациите ги вклучуваат и типот и поставките на вашиот прелистувач, податоците и времето на барањето, како го користите Pinterest и колачињата.

Употребата на приклучокот за Pinterest се заснова на уметност. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес да биде што е можно повидлив на социјалните медиуми.

За повеќе информации во врска со целта, опсегот и продолжување со обработката и употребата на податоците од страна на Pinterest, како и вашите поврзани права и опции за заштита на вашите приватни информации, ве молиме консултирајте ги информациите за приватност на податоците на Pinterest на: https://about.pinterest. com/en/privacy-policy.

5. Алатки за анализа и рекламирање

Google Analytics

Оваа веб-локација користи функции на услугата за веб анализа Google Analytics. Давател на оваа услуга е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics користи таканаречени колачиња. Колачињата се текстуални датотеки, кои се складирани на вашиот компјутер и кои овозможуваат анализа на користењето на веб-локацијата од страна на корисниците. Информациите генерирани од колачиња за вашата употреба на оваа веб-локација обично се пренесуваат на сервер на Google во Соединетите Држави, каде што се складираат.

Складирањето на колачињата на Google Analytics и користењето на оваа алатка за анализа се засновани на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на оваа веб-локација има легитимен интерес за анализа на моделите на корисниците за да ги оптимизира и услугите што се нудат онлајн и рекламните активности на операторот.

Анонимизација на IP

На оваа веб-локација, ја активиравме функцијата за анонимизација на IP. Како резултат на тоа, вашата IP адреса ќе биде скратена од Google во земјите-членки на Европската унија или во други држави што ја ратификувале Конвенцијата за Европската економска област пред нејзиното пренесување во Соединетите држави. Целосната IP адреса ќе се пренесе на еден од серверите на Google во Соединетите Држави и таму ќе се скрати само во исклучителни случаи. Во име на операторот на оваа веб-локација, Google ќе ги користи овие информации за да ја анализира вашата употреба на оваа веб-локација за да генерира извештаи за активностите на веб-локацијата и да дава други услуги на операторот на оваа веб-локација кои се поврзани со користењето на веб-локацијата и интернетот . IP адресата пренесена во врска со Google Analytics од вашиот прелистувач нема да се спојува со други податоци што ги поседува Google.

Приклучок за прелистувач

Имате опција да спречите архивирање на колачиња со правење соодветни промени во поставките на софтверот на вашиот прелистувач. Сепак, мораме да истакнеме дека во овој случај можеби нема да можете да ги користите сите функции на оваа веб-локација до крај. Покрај тоа, имате опција да спречите снимање на податоците генерирани од колачето и поврзани со вашата употреба на веб-страницата (вклучувајќи ја вашата IP адреса) од Google, како и обработката на овие податоци од Google со преземање и инсталирање на приклучокот за прелистувач достапно на следниот линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Приговор за евидентирање на податоци

Имате опција да спречите снимање на вашите податоци од Google Analytics со кликнување на следниот линк. Ова ќе резултира со поставување на колаче за откажување, што го спречува снимањето на вашите податоци при идни посети на оваа веб-локација: деактивирање на Google Analytics.

За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци од страна на Google Analytics, ве молиме погледнете ја Декларацијата за приватност на податоците на Google на: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Обработка на податоци од договорот

Склучивме договор за обработка на податоци со Google и максимално ги спроведуваме строгите одредби на германските агенции за заштита на податоци при користење на Google Analytics.

Демографски параметри обезбедени од Google Analytics

Оваа веб-локација ја користи функцијата „демографски параметри“ обезбедена од Google Analytics. Тоа овозможува да се генерираат извештаи кои обезбедуваат информации за возраста, полот и интересите на посетителите на веб-страницата. Изворите на овие информации се рекламирање поврзано со интерес од Google, како и податоци за посетителите добиени од трети лица добавувачи. Овие податоци не можат да се доделат на одредено лице. Имате опција да ја деактивирате оваа функција во секое време со правење соодветни промени во поставките за рекламирање во вашата сметка на Google или генерално може да забраните снимање на вашите податоци од Google Analytics како што е објаснето во делот „Приговор за снимање на податоци“.

Статистика на WordPress

Оваа веб-локација ја користи WordPress алатката Статистика со цел статистичка анализа на информациите за пристап на корисниците. Давателот на решението е Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Статистиката на WordPress користи колачиња кои се зачувани на вашиот компјутер и кои овозможуваат да се анализира употребата на оваа веб-локација. Информациите генерирани од колачињата во врска со користењето на нашата веб-страница се чуваат на сервери во Соединетите Американски Држави. Вашата IP адреса е анонимна по обработката и пред складирањето на податоците.

Колачињата „WordPress Stats“ ќе останат на вашиот уред додека не ги избришете.

Складирањето на колачињата „WordPress Stats“ и користењето на оваа алатка за анализа се засновани на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за анонимна анализа на моделите на корисниците, со цел да се оптимизираат веб-понудите и рекламирањето на операторот.

Можете да го поставите вашиот прелистувач на таков начин што ќе бидете известени секогаш кога ќе се стават колачиња и можете да дозволите колачиња само во одредени случаи или да го исклучите прифаќањето колачиња во одредени случаи или воопшто, а исто така можете да го активирате автоматското бришење на колачиња при затворање на прелистувачот. Ако ги деактивирате колачињата, функциите на оваа веб-локација може да бидат ограничени.

Имате опција да се спротивставите на собирањето и користењето на вашите податоци за идни импликации со ставање колаче за откажување во вашиот прелистувач со кликнување на следнава врска: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Ремаркетинг на Google Analytics

Нашите веб-локации ги користат функциите на ремаркетинг на Google Analytics во комбинација со функциите на Google AdWords и Google DoubleClick, кои работат на сите уреди. Давател на овие решенија е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Оваа функција овозможува поврзување на целните групи за рекламирање генерирани со ремаркетинг на Google Analytics со функциите на Google AdWords и Google DoubleClick, кои работат на сите уреди. Ова овозможува прикажување приспособени рекламни пораки засновани на интерес, во зависност од вашето претходно користење и шемите на прелистување на уред (на пр. мобилен телефон) на начин приспособен за вас, како и на кој било од вашите уреди (на пр. таблет или компјутер).

Ако сте ни дале соодветна согласност, Google ќе ги поврзе прогресијата на вашиот веб-прелистувач и апликации со вашата сметка на Google за оваа намена. Како резултат на тоа, можно е да се прикажат истите персонализирани рекламни пораки на секој уред на кој се најавувате со вашата сметка на Google.

За да ја поддржи оваа функција, Google Analytics ги евидентира автентицираните идентификатори на Google на корисници кои се привремено поврзани со нашите податоци на Google Analytics за да ги дефинира и состави целните групи за рекламите што ќе се прикажуваат на сите уреди.

Имате опција трајно да приговарате на ремаркетинг / таргетирање на сите уреди со деактивирање на персонализираното рекламирање во вашата сметка на Google. За да го направите ова, следете ја оваа врска: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Консолидацијата на снимените податоци во вашата сметка на Google ќе се случи исклучиво врз основа на вашата согласност, која може да ја дадете на Google и исто така да ја отповикате таму (чл. 6 одд. 1 лит. a GDPR). Процеси на снимање податоци кои не се консолидирани во вашата сметка на Google (на пример затоа што немате сметка на Google или сте се спротивставиле на консолидација на податоците), снимањето на податоците се заснова на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Легитимниот интерес произлегува од фактот што операторот на веб-страницата има легитимен интерес за анонимизирана анализа на посетителите на веб-страницата за рекламни цели.

За дополнителни информации и релевантните прописи за заштита на податоците, ве молиме консултирајте ги Политиките за приватност на податоците на Google на: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords и Google за следење конверзии

Оваа веб-локација користи Google AdWords. AdWords е онлајн промотивна програма на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Соединетите Американски Држави („Гугл“).

Во врска со Google AdWords, ние користиме алатка наречена Следење на конверзии. Ако кликнете на реклама објавена од Google, ќе се постави колаче за целите на следење конверзии. Колачињата се мали текстуални датотеки што веб-прелистувачот ги поставува на компјутерот на корисникот. Овие колачиња истекуваат по 30 дена и не се користат за лично идентификување на корисниците. Доколку корисникот посети одредени страници на оваа веб-локација и колачето сè уште не е истечено, Google и ние ќе можеме да препознаеме дека корисникот кликнал на реклама и дека е поврзан со оваа страница.

Различно колаче се доделува на секој клиент на Google AdWords. Овие колачиња не може да се следат преку веб-локациите на клиентите на AdWords. Информациите добиени со помош на колачето за конверзија се користат за генерирање статистика за конверзии за клиентите на AdWords кои се одлучиле да користат Следење конверзии. Корисниците го добиваат вкупниот број на корисници кои кликнале на нивните реклами и биле поврзани со страница опремена со ознака за следење конверзии. Сепак, тие не добиваат никакви информации што би им овозможиле лично да ги идентификуваат овие корисници. Ако не сакате да учествувате во следењето, имате опција да се спротивставите на оваа употреба со лесно деактивирање на колачето за следење конверзии на Google преку вашиот веб-прелистувач под корисничките поставки. Ако го направите ова, нема да бидете вклучени во статистиката за следење конверзии.

Складирањето на колачињата „Конверзија“ и употребата на оваа алатка за следење се засноваат на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за анализа на моделите на корисниците, со цел да ги оптимизира веб-понудите и рекламирањето на операторот.

За да прегледате подетални информации за Google AdWords и за следење конверзии на Google, ве молиме консултирајте ги Политиките за приватност на податоците на Google на: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Можете да го поставите вашиот прелистувач на таков начин што ќе бидете известени секогаш кога ќе се стават колачиња и можете да дозволите колачиња само во одредени случаи или да го исклучите прифаќањето колачиња во одредени случаи или воопшто, а исто така можете да го активирате автоматското бришење на колачиња при затворање на прелистувачот. Ако ги деактивирате колачињата, функциите на оваа веб-локација може да бидат ограничени.

Facebook Pixel

За да ги измериме нашите стапки на конверзија, нашата веб-локација го користи пикселот за активност на посетителите на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Оваа алатка овозможува следење на посетителите на страницата откако ќе бидат поврзани со веб-страницата на давателот по кликнување на реклама на Facebook. Ова овозможува да се анализира ефективноста на рекламите на Facebook за статистички цели и цели за истражување на пазарот и да се оптимизираат идните рекламни кампањи.

За нас како оператори на оваа веб-локација, собраните податоци се анонимни. Не сме во позиција да дојдеме до какви било заклучоци за идентитетот на корисниците. Сепак, Facebook ги архивира информациите и ги обработува, така што е можно да се поврзе со соодветниот кориснички профил и Facebook е во позиција да ги користи податоците за свои промотивни цели во согласност со Политиката за користење податоци на Facebook. Ова му овозможува на Facebook да прикажува реклами на страниците на Facebook, како и на локации надвор од Facebook. Ние како оператор на оваа веб-локација немаме контрола врз користењето на таквите податоци.

Користењето на Facebook Pixel се заснова на уметност. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес за ефективни рекламни кампањи, кои ги вклучуваат и социјалните медиуми.

Во Политиките за приватност на податоците на Facebook, ќе најдете дополнителни информации за заштитата на вашата приватност на: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Имате и опција да ја деактивирате функцијата за ремаркетинг „Прилагодена публика“ во делот за поставки за реклами под https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За да го направите ова, прво треба да се најавите на Facebook.

Ако немате сметка на Фејсбук, можете да го деактивирате секое рекламирање базирано на корисници на Фејсбук на веб-страницата на Европската интерактивна дигитална алијанса за рекламирање: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Приклучоци и алатки

YouTube со проширена интеграција за заштита на податоци

Нашата веб-локација користи приклучоци на платформата YouTube, со која управува YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САД.

Го користиме YouTube во режимот за проширена заштита на податоците. Според YouTube, овој режим гарантира дека YouTube не складира никакви информации за посетителите на оваа веб-локација пред да го гледаат видеото. Сепак, ова не мора да значи дека споделувањето податоци со партнерите на YouTube може да се исклучи како резултат на проширениот режим за заштита на податоците. На пример, без разлика дали гледате видео, YouTube секогаш ќе воспоставува врска со мрежата Google DoubleClick.

Штом почнете да репродуцирате видео на YouTube на нашата веб-локација, ќе се воспостави врска со серверите на YouTube. Како резултат на тоа, серверот на YouTube ќе биде известен која од нашите страници сте ја посетиле. Ако сте најавени на вашата сметка на YouTube додека ја посетувате нашата страница, му овозможувате на YouTube директно да ги распределува вашите шеми на прелистување на вашиот личен профил. Имате опција да го спречите ова со одјавување од вашата сметка на YouTube.

Понатаму, откако ќе почнете да репродуцирате видео, YouTube ќе може да поставува разни колачиња на вашиот уред. Со помош на овие колачиња, YouTube ќе може да добие информации за посетителите на нашата веб-локација. Меѓу другото, овие информации ќе се користат за генерирање на видео статистика со цел да се подобри корисничката пријатност на страницата и да се спречат обиди за измама. Овие колачиња ќе останат на вашиот уред додека не ги избришете.

Под одредени околности, дополнителни трансакции за обработка на податоци може да се активираат откако ќе почнете да репродуцирате видео на YouTube, кои се надвор од наша контрола.

Користењето на YouTube се заснова на нашиот интерес да ја претставиме нашата онлајн содржина на привлечен начин. Согласно чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR, ова е легитимен интерес.

За повеќе информации за тоа како YouTube постапува со податоците на корисниците, ве молиме консултирајте се со Политиката за приватност на податоците на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Веб фонтови на Google (локално вградување)

Оваа веб-локација користи т.н. Веб фонтови обезбедени од Google за да обезбеди униформа употреба на фонтови на оваа страница. Овие фонтови на Google се локално инсталирани така што нема да се воспостави врска со серверите на Google во врска со оваа апликација.

Google Maps

Преку API, оваа веб-локација ја користи услугата за мапирање Google Maps. Давателот е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

За да се овозможи користење на функциите на „Карти на Google“, вашата IP адреса мора да се зачува. Како по правило, овие информации се пренесуваат на еден од серверите на Google во САД, каде што се архивираат. Операторот на оваа веб-локација нема контрола врз преносот на податоци.

Ние ги користиме „Карти на Google“ за да ја претставиме нашата онлајн содржина на привлечен начин и да ги направиме локациите објавени на нашата веб-локација лесно да се најдат. Ова претставува легитимен интерес како што е дефинирано во чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR.

За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, погледнете ја Декларацијата за приватност на податоците на Google на: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Ние користиме „Google reCAPTCHA“ (во натамошниот текст „reCAPTCHA“) на нашите веб-локации. Давателот е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Целта на reCAPTCHA е да утврди дали податоците внесени на нашите веб-локации (на пр. информации внесени во контакт форма) се обезбедени од човечки корисник или од автоматизирана програма. За да се утврди ова, reCAPTCHA го анализира однесувањето на посетителите на веб-локацијата врз основа на различни параметри. Оваа анализа се активира автоматски штом посетителот на веб-страницата ќе влезе на страницата. За оваа анализа, reCAPTCHA проценува различни податоци (на пр. IP адреса, времето што посетителот на веб-локацијата го поминал на страницата или движењата на курсорот иницирани од корисникот). Податоците следени за време на ваквите анализи се проследуваат до Google.

Анализите на reCAPTCHA се извршуваат целосно во заднина. Посетителите на веб-страницата не се предупредени дека анализата е во тек.

Податоците се обработуваат врз основа на чл. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Во легитимен интерес на операторите на веб-локацијата е да се заштити веб-содржината на операторот од злоупотреба од автоматизирани системи за индустриска шпионажа и од СПАМ.

За повеќе информации за Google reCAPTCHA и за прегледување на Декларацијата за приватност на податоците на Google, следете ги овие врски: https://policies.google.com/privacy?hl=en и https://www.google.com/recaptcha/intro /android.html.

SoundCloud

Можеби имаме интегрирано приклучоци на социјалната мрежа SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Велика Британија) на нашите веб-локации. Ваквите приклучоци за SoundCloud ќе можете да ги препознаете со проверка на логото на SoundCloud на соодветните страници.

Секогаш кога ќе посетите една од нашите веб-локации, директна врска помеѓу вашиот прелистувач и серверот SoundCloud ќе се воспостави веднаш откако ќе се активира приклучокот. Како резултат на тоа, SoundCloud ќе биде известен дека сте ја користеле вашата IP адреса за да ја посетите нашата страница. Ако кликнете на копчето „Ми се допаѓа“ или на копчето „Сподели“ додека сте најавени на вашата корисничка сметка на Sound Cloud, можете да ја поврзете содржината на нашите веб-локации со вашиот профил на SoundCloud и/или да ја споделите содржината. Следствено, SoundCloud ќе може да ја распредели посетата на нашата веб-локација на вашата корисничка сметка. Нагласуваме дека ние како давател на веб-локациите немаме никакво познавање за пренесените податоци и користењето на овие податоци од SoundCloud.

Ние користиме SoundCloud врз основа на уметноста. 6 сек. 1 литар. f GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес да постигне највисоко ниво на видливост на социјалните медиуми.

За повеќе информации за ова, ве молиме консултирајте се со Декларацијата за приватност на податоците на SoundCloud на: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Ако сакате вашата посета на нашите веб-локации да не биде доделена на вашата корисничка сметка на SoundCloud од SoundCloud, ве молиме одјавете се од вашата корисничка сметка на SoundCloud пред да ја активирате содржината на приклучокот SoundCloud.

Контакт

Ако имате било какви прашана во врска со нашата политика за приватност или со вашите лични податоци, можете да не контактирате на powerhouseshopmk@gmail.com.
Вашата доверба ни е важна. Благодариме што го избравте powerhouse.mk за вашата онлан купувачка дестинациза за суплементи за исхрана.

error:
Кошничка затвори